top of page
Търсене
  • archgenchev

ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ В ПРОЕКТИРАНЕТО...

Актуализирано: 24.02.2022 г.

Често срещани термини и съкращения в архитектурата, проектирането и градоустройствотоНа всеки от нас, като граждани, поне веднъж ни се е налагало да посети общината в района в който живее за да получи някаква услуга или информация и е попадал на обявления, писма или документи които без специализиран речник е трудно да си преведат или на служители, които сякаш говорят на чужд език... ;)

В следващия текст сме събрали различни официални тълкувания на различните термини и съкращения в сферата на архитектурата, проектирането и градоустройството и се надявам да ви е от полза когато сте в подобна ситуация...

Съкращения:

(отм.) – отменено ДАГ – Дирекция “Архитектура и Градоустройство” ДНСК – Дирекция за национален строителен контрол ЕСУТ – Експертен съвет по устройство на територията ЗУТ – Закон за устройство на територията ЗИД на ЗУТ – Закон за изменение и допълнение на ЗУТ ЗКИР – Закон за кадастъра и имотния регистър ЗМДТ – Закон за местните данъци и такси ЗООСЗакон за опазване на околната среда ЗСПЗЗ – Закон за собствеността и ползването на земеделските земи ЗУЗСО – Закон за устройство и застрояване на Столична община КВС – Карта на възстановената собственост КАБ – Камара на архитектите в България КИИП – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране КПИИ – Комплексен план за инвестиционна инициатива МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството НАГ – Направление “Архитектура и Градоустройство” НПОРИДМЕРДТСО - Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

НИПК – Национален институт за паметници на културата ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда ОЕСУТ – Общински експертен съвет по устройство на територията ОСИП – Обем и съдържание на инвестиционните проекти ОУП – Общ устройствен план ПЗ – План за застрояване ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби ПИ – Поземлен имот ПО – Преместваеми обекти ППС – Подземни проводи и съоражения ПР – План за регулация ПРЗ – План за регулация и застрояване ПУП – Подробен устройствен план ПУР – План за улична регулация РЕ – Рекламни елементи РДНСК – Регионална дирекция за национален строителен контрол ТУКР – Териториално устройство, кадастър и регулация УПИ – Урегулиран поземлен имот

Съкращения в градоустройствените планове:

Ж - група жилищни устройствени зони; O - група устройствени зони за общественообслужващи дейности; Смф - група смесени многофункционални устройствени зони; П - група производствени устройствени зони; З - група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване; Са - група устройствени зони за спорт и атракции; С - група земеделски устройствени зони; Г - група горски устройствени зони; Р - група територии за природна защита; Т - обособени терени за специфични нужди;

Ц-1 - устройствена зона на новия делови център; Ц-2 - устройствена зона на стария софийски център; Ц-3 - устройствена зона със смесено застрояване; Смф1 - смесена многофункционална устройствена зона с високи параметри на застрояване; Смф2 - смесена многофункционална устройствена зона; Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д - резервни терени за далекоперспективно развитие .


Термини и определения

Урегулиран поземлен имот(УПИ) – поземлен имот за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

Строежи - надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.

Скица за недвижим имот – извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ.

Копие от изчертан подземен кадастър – има същото съдържание, както на скицата за недвижим имот, но на нея допълнително са означени всички мреминаващи през имота проводи и съоражения на инженерната инфраструктура – водоснабдяване, канализация, топлоснабдяване, кабелни проводи и др. и сервитутите към тях.

Виза за проектиране(скица за недвижим имот с указан начин на застрояване) – копие(извадка) от действащия подробен устройствен план на населеното място или квартала с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико-икономическите показатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата. Върху нея се нанасят и допустимите отклонения от действащите норми за заварени сгради или за сгради паметници на културата. В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за нискоетажно строителство, проектирането може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояването и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За обекти на техническата инфраструктура(пътища, водопроводи и т.н.) не се издава виза.

Схема за поставяне – определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, поставени върху имоти, собственост на държавата или общината.

Скица с указан начин на поставяне – определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, поставени върху имоти, които не са собственост на държавата или общината.

Разрешение за строеж – издава се въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Може да бъде издадено на база идеен проект, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план. Може да бъде издадено едновременно с одобряването на инвестиционния проект за подробния устройствен план, когато това е поискано в заявлението. В него се описват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен строк до завършването на строежа.

Разрешение за поставяне – за преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане. За обектите изброени по-горе, издава се по ред, установен с наредба на общинския съвет (за София това е НПОРИДМЕРДТСО), а за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител (чл. 56 ал. 2 от ЗУТ)

Подробен устройствен план (ПУП) – конкретизира устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните устройствени планове са задължителни за инвестиционното проектиране. Те са: - план за регулация и застрояване(ПРЗ) – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване; - план за регулация (ПР) – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване; - план за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост; - план за застрояване (ПЗ) – план за режим на застрояване; - работен устройствен план (РУП) – план за застрояване и силуетно оформяне; - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

Специализирани подробни устройствени планове – разработват се за земеделски, горски и защитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за територии със специално или друго предназначение – при спазване на чл. 111 от ЗУТ.

Застроена площ (ЗП) - площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

Свободна дворна площ - разликата между площта на урегулирания поземлен имот и застроената площ. За такава площ се считат и откритите използваеми тераси върху подземния етаж, както и озеленените площи.

Плътност на застрояването - отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.

Разгъната застроена площ (РЗП) - сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

Интензивност на застрояване на урегулирания поземлен имот - отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.

Използвани източници: Закон за устройство на територията.


278 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички