top of page
Търсене
  • archgenchev

ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ В ПРОЕКТИРАНЕТО...

Актуализирано: 6.10.2023 г.

Често срещани термини и съкращения в архитектурата, проектирането и градоустройството


проектиране термини и съкращения

На всеки от нас, като граждани, поне веднъж ни се е налагало да посети общината в района в който живее за да получи някаква услуга или информация и е попадал на обявления, писма или документи които без специализиран речник е трудно да си преведат или на служители, които сякаш говорят на чужд език... ;)

В следващия текст сме събрали различни официални тълкувания на различните термини и съкращения в сферата на архитектурата, проектирането и градоустройството и се надяваме да ви е от полза когато сте в подобна ситуация...

Съкращения:

​Съкращение / Абревиатура:

​Значение:

​(отм.)

отменено

НАГ

Направление Архитектура и Градоустройство към Столична община

ДНСК

Дирекция за национален строителен контрол

ЕСУТ

Експертен съвет по устройство на територията

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗИД на ЗУТ

Закон за изменение и допълнение на ЗУТ

ЗКИР

Закон за кадастъра и имотния регистър

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗУЗСО

Закон за устройство и застрояване на Столична община

КВС

Карта на възстановената собственост

КАБ

Камара на архитектите в България

КИИП

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КПИИ

Комплексен план за инвестиционна инициатива

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НПОРИДМЕРДТСО

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

НИПК

Национален институт за паметници на културата

НИНКН

Национален институт за недвижимо културно наследство

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОЕСУТ

Общински експертен съвет по устройство на територията

ОСИП

Обем и съдържание на инвестиционните проекти

ОУП

Общ устройствен план

ПЗ

План за застрояване

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ПИ

Поземлен имот

ПО

Преместваеми обекти

ППС

Подземни проводи и съоражения

ПР

План за регулация

ПРЗ

План за регулация и застрояване

ПУП

Подробен устройствен план

ПУР

План за улична регулация

РЕ

Рекламни елементи

РДНСК

Регионална дирекция за национален строителен контрол

ТУКР

​Териториално устройство, кадастър и регулация

УПИ

Урегулиран поземлен имот


Съкращения в градоустройствените планове:

Ж

​група жилищни устройствени зони

Жс

​устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина (до 15 м)

Жм

​устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м)

Жг

​устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с голяма височина (над 15 м)

Жк

​устройствена жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване

П

група производствени устройствени зони

Пч

​чисто производствена устройствена зона

Пп

​предимно производствена устройствена зона

Пс

високотехнологична производствена устройствена зона

О

група устройствени зони за общественообслужващи дейности

Ок

територия за рекреационна дейност - курорт

Ос

територия за рекреационна дейност - ваканционно селище

Ов

територия за рекреационна дейност - вилна зона

Оз

озеленени територии

З

група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване

Ц

​смесена централна зона

Смф

група смесени многофункционални устройствени зони

Са

група устройствени зони за спорт и атракции

С

група земеделски устройствени зони

​Г

група горски устройствени зони

Р

група територии за природна защита

Т

обособени терени за специфични нужди

Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д

резервни терени за далекоперспективно развитие


Термини и определения

Урегулиран поземлен имот (УПИ) – поземлен имот за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

Строежи - надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.

Скица за недвижим имот – извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ.

Копие от изчертан подземен кадастър – има същото съдържание, както на скицата за недвижим имот, но на нея допълнително са означени всички мреминаващи през имота проводи и съоражения на инженерната инфраструктура – водоснабдяване, канализация, топлоснабдяване, кабелни проводи и др. и сервитутите към тях.

Виза за проектиране (скица за недвижим имот с указан начин на застрояване) – копие(извадка) от действащия подробен устройствен план на населеното място или квартала с обхват на поземления имот и съседните му поземлени имоти. Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходни данни от експлоатационните дружества на електроразпределение, водоснабдяване, канализация и др. На нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот и в съседните му имоти и са нанесени линиите на застрояване и допустимите височини. Посочват се технико-икономическите показатели, които трябва да се спазват, плътност и интензивност на застрояване, минимално озеленяване и височина на сградата. Върху нея се нанасят и допустимите отклонения от действащите норми за заварени сгради или за сгради паметници на културата. В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за нискоетажно строителство, проектирането може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояването и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За обекти на техническата инфраструктура(пътища, водопроводи и т.н.) не се издава виза.

Схема за поставяне – определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, поставени върху имоти, собственост на държавата или общината.

Скица с указан начин на поставяне – определя пространственото разположение на преместваемите обекти, рекламни елементи и градско обзавеждане, техния вид, размер и функция. Изисква се за всички обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, поставени върху имоти, които не са собственост на държавата или общината.

Разрешение за строеж – издава се въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Може да бъде издадено на база идеен проект, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план. Може да бъде издадено едновременно с одобряването на инвестиционния проект за подробния устройствен план, когато това е поискано в заявлението. В него се описват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен строк до завършването на строежа.

Разрешение за поставяне – за преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане. За обектите изброени по-горе, издава се по ред, установен с наредба на общинския съвет (за София това е НПОРИДМЕРДТСО), а за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител (чл. 56 ал. 2 от ЗУТ)

Подробен устройствен план (ПУП) – конкретизира устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните устройствени планове са задължителни за инвестиционното проектиране. Те са: - план за регулация и застрояване(ПРЗ) – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване; - план за регулация (ПР) – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване; - план за улична регулация (ПУР) – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост; - план за застрояване (ПЗ) – план за режим на застрояване; - работен устройствен план (РУП) – план за застрояване и силуетно оформяне; - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

Специализирани подробни устройствени планове – разработват се за земеделски, горски и защитени територии, за нарушени територии за възстановяване и за територии със специално или друго предназначение – при спазване на чл. 111 от ЗУТ.

Застроена площ (ЗП) - площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и други елементи с височина до 1,2 м от средното ниво на прилежащия терен.

Свободна дворна площ - разликата между площта на урегулирания поземлен имот и застроената площ. За такава площ се считат и откритите използваеми тераси върху подземния етаж, както и озеленените площи.

Плътност на застрояването - отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.

Разгъната застроена площ (РЗП) - сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

Интензивност на застрояване (Кинт) на урегулирания поземлен имот - отношението на разгънатата застроена площ към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число. Интензивност на застрояване може да се определя и общо за квартал, устройствена територия или зона, както и за части от тях.


1116 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page