top of page
градоустройство

градоустройство

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Консултация, процедиране и изработка на подробни устройствени планове и изменения:

  • ПУП-ПР (план за регулация)

  • ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване)

  • ПУП-ПЗ (план за застрояване)

  • ПУП-РУП (работен устройствен план)

  • изменения на съответните планове

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ

  • промяна на предназначение на имот

  • урегулиране на неурегулиран поземлен имот (ПИ) с цел строителство 

  • промяна на начина на застрояване на урегулирани имоти

bottom of page